ЦДГ №1”Мое детство” е открита през 1976 година.
Разположена в голям парк /4дка/, силно озеленен с много дървета и цветни лехи.

Днес, детската градина разполага с две сгради, строени специално за целта.

В ЦДГ№1”Мое детство”” са приети 120 деца, от 3 до 7 години, които са разпределени в 4 групи по възрастов признак. Една от групите осъществява предучилищна подготовка.
Средно присъстват 100 деца. За тях се грижат 9 педагози. Носители на V професионална квалификационна степен са 7 учители.
В своята дейност учителите са подпомагани от 4 помощник възпитатели, чиято главна задача е подпомагане дейността на учителите и обслужване на децата.

В детската градина няма кухня, храната се доставя от ОДЗ№57. За правилното и рационално хранене се грижи екип от трима готвачи и медицинска сестра.
В детската градина работят 16 души. От тях: 9-педагогически персонал, 6-помощен персонал и 1-административен.
Старанието на екипа ни е насочено към:

  • Детската градина да бъде едно привлекателно и желано място за всяко дете;
  • Непрекъснато повишаване качеството на възпитание и обучение;
  • Подготовка на децата за училище и живота нашата детска градина.